Voor 15uur besteld,volgende werkdag in huis Te besteden bij meer dan 10.000 unieke locaties 3 jaar geldig

Je winkelmand is leeg

Algemene voorwaarden

Wonderbox Cadeaukaarten BV, onderdeel van

Wonderbox Business Group NL B.V.

Op eerste verzoek van de klant zal Wonderbox Cadeaukaarten BV de Algemene Voorwaarden kosteloos toesturen.

Artikel 1 Voorwoord

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende woorden met een hoofdletter het volgende verstaan:

Leverancier, Verkoper of Reis Cadeau: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wonderbox Cadeaukaarten BV, gevestigd te (2031 TE) Haarlem, aan het Lichtfabriekplein 4, KVK nummer 75376822.

Product of Giftcard: de cadeaukaart met een bepaalde waarde, uitgegeven door Leverancier, waarmee bij (Locaties, websites, e.d. van) Deelnemers de bij die kaart behorende Producten kunnen worden afgenomen.

Product van Deelnemer: producten die door de Deelnemer worden aangeboden op haar Locatie(s) of op de eigen website.

Belevenis: activiteit op het gebied van verzorging, ontspanning, en/of dineren, die door Deelnemers op hun Locatie(s) of op de Website wordt aangeboden.

Koop op afstand: de overeenkomst tussen Leverancier en de Klant ter zake de Giftcard die tot stand komt via internet.

Website: de website – reiscadeaukaart.nl - van Reis Cadeau waarop de Giftcard (onder meer) wordt aangeboden, waarop de Locaties van Deelnemers worden beschreven en waarop Belevenissen worden aangeboden door Deelnemers.

Deelnemer of Locatie: de derde die een Product van Deelnemer aanbiedt op haar website en/of op een of meer locaties en die de Giftcard accepteert als betaalmiddel. Hij wordt gehoord door Locatie, de fysieke locatie van een Acceptant waar een Product van Deelnemer wordt aangeboden en waar het saldo van de Giftcard kan worden verzilverd.

Koper of Klant: de consument, de particulier die niet handelt in de uitoefening van beroep- of bedrijf, of het bedrijf met wie Leverancier een overeenkomst sluit ter zake de levering van een Giftcard, of de consument die of het bedrijf dat rechtstreeks op de Website een overeenkomst aangaat met een derde ter zake de Belevenis.

Bezitter: de Klant of de derde aan wie de Giftcard cadeau wordt gedaan en/of die ten tijde van het verzilveren van het saldo op de Giftcard de Giftcard houdt.

Saldo: het geldbedrag, de waarde van de Giftcard, welke overeenkomst met het geldbedrag dat bij aanschaf aan de Giftcard is betaald en aan wordt gekoppeld. Dit is een saldo tussen €0,01 en €150,00.

Stichting: de onafhankelijke stichting waarop het Saldo van de Giftcard wordt beheerd.

Code / Kortingscode / Promocode: betekent kortingscodes uitgedrukt in een percentage of een forfaitair bedrag, afgegeven door Reis Cadeau en geldig op de Site voor de aankoop van daarvoor in aanmerking komende Producten. Het kan met name gaan om Codes die door derden worden verspreid in het kader van een commerciële actie (hierna “Betreffende actie”).

Deze codes hebben de volgende algemene kenmerken:

  • ze kunnen niet onderling of met andere promoties of andere promotionele acties worden gecumuleerd
  • ze zijn niet overdraagbaar
  • ze hebben een beperkte gebruiksduur
  • ze kunnen nooit worden ingewisseld of verlengd
  • ze zijn beperkt tot gebruik van een enkele Code per bestelling per persoon. Zo kan een code die is verspreid in het kader van een Betreffende actie slechts een keer worden gebruikt door eenzelfde persoon
  • gebruik is onderworpen aan een minimum aankoopbedrag. Er kan dus geen Product worden gekocht met een prijs die gelijk is aan 100% van de waarde van de Code.

Deze kenmerken zijn van toepassing op alle Codes tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in het Reglement van de Betreffende actie waarvan de Code deel uitmaakt.

In geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden van deze Codes zoals gedefinieerd in de AV of het Reglement van de Betreffende actie, behoudt Reis Cadeau zich het recht voor het gebruik van deze Codes te verhinderen en/of alle Producten of Tegoeden die door middel hiervan zijn verkregen te deactiveren.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 2 Doel van de overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden” "AV") hebben tot doel om de bepalingen en voorwaarden vast te leggen onder welke de Verkoper het Product verkoopt aan de Koper.

Als gevolg hiervan omvat elke order geplaatst door de Koper de aanvaarding zonder voorbehoud van deze AV en hun akkoord dat ze volledige zullen voldoen aan alle voorwaarden hierin opgenomen. Deze voorwaarden gaan voor op alle andere documenten uitgezonderd bijzondere verkoopvoorwaarden die expliciet en schriftelijk werden toegekend aan de Koper.

De Koper erkent de AV te hebben gelezen alvorens de order werd geplaatst.

Deze Algemene Voorwaarden gaan in op 4 maart 2024. Ze annuleren en vervangen alle eerdere versies.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de AV op eender welk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op zijn website. In het geval van een wijziging van de AV, zijn de AV van toepassing die geldig waren op datum van de order. Een kopie van de van toepassing zijnde AV zal door middel van een bijlage of een link aan de Koper beschikbaar worden gesteld samen met de orderbevestiging.

De nietigheid van een bepaling in deze AV heeft niet tot gevolg dat de volledige overeenkomst nietig is. De tijdelijke of permanente niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze AV door de Verkoper mag op geen enkele manier worden beschouwd als afstand van zijn rechten om de andere bepalingen van deze AV, die van kracht blijven, te doen naleven.

De foto's op de website hebben geen contractuele waarde.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 3 Inhoud Giftcard

3.1 Op deelnemende verkooppunten zoals in winkels en op de Website biedt de Leverancier de Giftcard aan de Klant aan. De Klant betaalt voor de Giftcard de prijs welke gelijk is aan de waarde die de Klant bij aankoop aan de Giftcard wenst te geven tussen €5,- en €150,-, tenzij:

  • - uitdrukkelijk blijkt dat de kaart een vaste waarde heeft;
  • - het een promotie betreft waarbij de Klant een lagere prijs betaalt dan de waarde welke de kaart vertegenwoordigt.

3.2 De Giftcard is een cadeaukaart van een bepaalde waarde, die uitsluitend kan worden verzilverd bij (Locaties of op websites van) Deelnemers.

3.3 Op de Giftcard staan unieke codes die in het systeem van Leverancier corresponderen met de door de Klant bepaalde waarde, met uitzondering van de Giftcard met een vaste waarde.

3.4 De Bezitter kan de waarde van de Giftcard bij (een Locatie of op de website van) een Deelnemer verzilveren, waardoor een overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer tot stand komt. Leverancier staat er jegens de Bezitter voor in dat de Deelnemer de Giftcard als geldig betaalmiddel zal aanvaarden.

3.5 Leverancier bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer. Bij de uitvoering, de nakoming, van de overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer is Leverancier niet betrokken.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 4 Verstrekken van gegevens bij Koop op afstand

4.1 Bij een Koop op afstand dient de Klant de voor de aankoop benodigde gegevens aan te leveren bij Leverancier om een overeenkomst met Leverancier te kunnen sluiten ter zake de Giftcard. De Klant verstrekt zijn of haar eigen gegevens door op de Website de verzochte gegevens in te vullen. De Klant is verantwoordelijk voor het invullen en de juistheid van de gegevens.

4.2 De Klant is uitsluitend gerechtigd zijn / haar eigen gegevens te verstrekken. De Klant vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken door derden als gevolg van het verstrekken van de gegevens door de Klant. De Klant is gehouden de schade van Leverancier te vergoeden die Leverancier lijdt als gevolg van onjuiste gegevens verstrekt-door de Klant.

4.3 De Klant geeft aan Leverancier toestemming de door de Klant verstrekte gegevens te bewaren.

4.4 Leverancier zal de door de Klant verstrekte gegevens uitsluitend bewaren ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en Leverancier, alsmede indien nodig in verband met de uitvoering van de contractuele afspraken tussen Leverancier en de Deelnemer.

4.5 Leverancier zal zorgvuldig met de door de Klant verstrekte gegevens omgaan en deze niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant. Die toestemming kan ook elektronisch worden gevraagd en gegeven.

4.6 Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt gedaan om de uitvoering van bestellingen mogelijk te maken. De informatie met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens is in zijn geheel toegankelijk in het Privacybeleid, hier. In toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Klant en / of Bezitter het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid van gegevens die op hem betrekking hebben en op verzet of beperking van hun behandeling. Hij kan dit recht uitoefenen door te schrijven naar de Leverancier op het volgende adres: Lichtfabriekplein 4, 2031TE Haarlem, Nederland, of via het contactformulier dat hier beschikbaar is.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 5 Betaling Giftcard en verzending Giftcard bij Koop op afstand

5.1 Elk aanbod van Leverancier is vrijblijvend.

5.2 De op de Giftcard en op de Website of anderszins door Reis Cadeau genoemde prijzen zijn bij Koop op afstand exclusief verzendkosten zoals vermeld op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.3 De Klant voldoet de prijs van de Giftcard bij het afgiftepunt of, bij Koop op afstand, voldoet de Klant de prijs eventueel te vermeerderen met de verzendkosten elektronisch vooraf via de op de website aangegeven wijze. Indien de Klant niet zijnde consument grotere hoeveelheden van de Giftcard wil afnemen, is zulks in samenspraak tussen partijen mogelijk op rekening.

5.4 Cadeaukaarten zijn vrijgesteld van BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder kennisgeving worden aangepast. Betaling dient direct na het afronden van een order te worden voldaan. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de beveiligde methoden iDeal, Visa, Mastercard, Maestro. Wanneer de betaling is voldaan met behulp van credit card, dan wordt het verschuldigde bedrag direct bij aankoop afgeschreven.

5.5 Na voldoening van de prijs, en bij Koop op afstand de prijs en de verzendkosten, komt de overeenkomst tussen de Klant en Leverancier tot stand.

5.6 Bij Koop op afstand verstuurt Leverancier de Giftcard zo spoedig mogelijk per post aan de Klant naar het door de Klant opgegeven postadres. Leverancier streeft er naar de Giftcard binnen vijf dagen na volledige betaling van het verschuldigde bedrag door de Klant te versturen naar het door de Klant opgegeven adres. De Klant is verantwoordelijk voor het verschaffen van de juiste en volledige gegevens.

5.7 Leverancier draagt er zorg voor dat (de code op) de Giftcard de overeengekomen waarde vertegenwoordigt bij ontvangst van de Giftcard door de Klant.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 6 Bedenktijd bij Koop op afstand

6.1 Bij Koop op afstand van een Giftcard heeft de Klant gedurende veertien dagen na de dag van ontvangst van de Giftcard het recht de overeenkomst met Leverancier zonder opgave van reden te ontbinden.

Alleen annuleringsverzoeken die worden ingediend door middel van het annuleringsformulier dat beschikbaar is op deze Site, worden door de Verkoper in behandeling genomen en kunnen aanleiding geven tot een terugbetaling.

Open en print het annuleringsformulier

6.2 De Giftcard dient in geval van ontbinding conform artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden, ongebruikt te zijn. Het volledige saldo moet dus aanwezig zijn op de Giftcard.

6.3 Leverancier blokkeert de Giftcard en betaalt de prijs van de Giftcard binnen veertien dagen aan de Klant terug, door terug storting van de betaalde prijs op de rekening waarvan de Klant de betaling aan Leverancier heeft voldaan.

6.4 Indien bij een verzoek tot ontbinding blijkt dat de code van die Giftcard is gebruikt, zal Reis Cadeau niet overgaan tot restitutie.

6.5 Nadat de in artikel 6.1 verstreken termijn is verstreken, is de koop definitief en kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden, opgezegd of geannuleerd. Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig met de Giftcard en de verpakking daarvan om te gaan.

6.6 Uitsluitend de Klant heeft het recht de overeenkomst op grond van artikel 6 te ontbinden. De Bezitter komt dat recht niet toe.

6.7 De herroepingsmogelijkheid ex artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden geldt niet bij op verzoek van de Klant gepersonaliseerde Giftcards.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 7 Giftcard en gebruik

7.1.1 Het Saldo op de Giftcard wordt beheerd op een bankrekening van een speciaal daartoe bestemde, opgerichte en onafhankelijke bewaarder: Stichting Beheer Klantgelden Wonderbox Cadeaukaarten.

De Giftcard is niet op naam gesteld en vrij overdraagbaar. Indien de Giftcard wordt overgedragen, gaat ook de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mee over.

7.1.2 De Giftcard kan elke waarde vertegenwoordigen, met een minimumbedrag van € 5,-- en een maximumbedrag van € 150,--. Voor transacties geïnitieerd via internet (een betalingstransactie op afstand) is het maximale bedrag per transactie beperkt tot € 50,-

7.1.3 De Giftcard is inwisselbaar voor geld. Raadpleeg hiervoor artikel 7.4.

7.1.4 Vanaf de dag van aankoop is de Giftcard drie jaar geldig, tenzij anders vermeld, waarbij aangemerkt dient te worden dat er ook cadeaukaarten zijn met een andere geldigheid, door bijvoorbeeld acties of verkopen via B2B. Op de Website kan het saldo en de geldigheid van de Giftcard door de Bezitter worden gecontroleerd.

7.1.5 Aan de Giftcard kan door Leverancier in afwijking van artikel 7.1.4 een kortere geldigheidsduur worden verbonden, bijvoorbeeld in geval van speciale acties. Indien een kortere geldigheidsduur van toepassing is, zal dit nadrukkelijk worden vermeld.

7.1.6 De geldigheidsduur van artikel 7.1.4 en 7.1.5 geldt ook voor de Bezitter.

7.1.7 Zodra de Giftcard wordt verzilverd bij een Deelnemer, komt een overeenkomst tot stand tussen de Bezitter en de Deelnemer zonder dat Leverancier nog op enige wijze valt aan te spreken in het kader van de uitvoering van die overeenkomst.

7.1.8 Gebruikmaking van de Giftcard geschiedt door afwaardering van het saldo door een Locatie/Deelnemer waar door de Bezitter een Product van Deelnemer wordt afgenomen.

7.1.9 Leverancier is gerechtigd gebruikmaking te weigeren indien nakoming van de door gebruikmaking tot stand te komen overeenkomst bij voorbaat niet mogelijk is vanwege een omstandigheid die de Deelnemer niet valt toe te rekenen en, voor het geval daar sprake van is, indien de geldigheidsduur van de Giftcard is verstreken.

7.1.10 Met uitzondering van de Giftcard met een vaste waarde, is de Giftcard is in delen te gebruiken(verzilveren). Voor zover op de Giftcard na gedeeltelijke verzilvering nog een restwaarde resteert, blijft voor dat restant nog een overeenkomst in stand tussen de Bezitter en Leverancier totdat de Giftcard ook voor dat restant is verzilverd.

7.1.11 Indien de Giftcard onvoldoende waarde vertegenwoordigt voor een bepaalde Product van Deelnemer, kan de Bezitter tegen bijbetaling aan de Deelnemer het Product van Deelnemer aanschaffen. Ook in dat geval komt evenwel direct na gebruikmaking van de Giftcard een overeenkomst tot stand tussen de Bezitter en de Deelnemer.

7.1.12 Voor zover de Deelnemer op de overeenkomst ter zake de Belevenis Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart, is de Bezitter aan toepasselijkheid van die Algemene Voorwaarden gebonden.

7.1.13 Indien Deelnemer verplichtingen niet nakomt jegens Bezitter, is Leverancier daarvoor niet verantwoordelijk. Indien Bezitter schade lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Deelnemer, is Leverancier voor die schade niet aansprakelijk. Na verzilvering van de Giftcard op welke wijze dan ook, is het niet meer mogelijk Leverancier op enigerlei wijze aan te spreken.

7.1.14 Verlies, diefstal of beschadiging van de Giftcard geeft geen recht op restitutie van de waarde, op vervanging of op welke aanspraak dan ook. Onder geen beding worden nieuwe codes verstrekt aan de Klant en/of Bezitter.

7.1.15 Uitsluitend de originele Giftcard kan verzilverd worden bij de Deelnemer. Een foto of scan in een pasbewaarapplicatie zoals, maar niet gelimiteerd tot Apple Wallet©, in print of op een smartphone geldt niet als betaalmiddel en mag geweigerd worden door de Deelnemer. Toevoegen van de code van de Giftcard aan een pasbewaarapplicatie door de Klant en/of Bezitter is op eigen risico.

Artikel 7.2 Exchange

Het Product komt niet aanmerking voor omruiling naar enig ander product dat wordt verkocht door Wonderbox Business Group NL B.V.

Artikel 7.3 Verlengen

7.3.1 Het Saldo kan door de Bezitter gebruikt worden als wettig betaalmiddel bij Deelnemers die zich bij Leverancier hebben aangesloten tijdens de geldigheidstermijn van de Giftcard. Deze termijn vangt aan op de aanschafdatum. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn wordt de Giftcard automatisch inactief en kan het Saldo niet meer gebruikt worden. De Giftcard kan nadat de geldigheidstermijn is verlopen tegen een administratieve vergoeding worden verlengd. De procedure hiervoor is op de Website aangegeven.

7.3.2 Het verlengen van de Giftcard is mogelijk tot 1 jaar na het verlopen van de Giftcard en tegen betaling van de administratiekosten

VERLENGEN VAN EEN GIFTCARD  
Giftcard Type Administratiekosten
Giftcard met saldo lager of gelijk aan € 20,- € 3,50
Giftcard met saldo hoger dan € 20,- € 5,-

 

7.3.3 Als verlenging mogelijk is, wordt er een nieuwe digitale Giftcard verstrekt. Deze digitale Giftcard heeft de vorm van een “nieuwe code”. De oorspronkelijke cadeaukaart is verlopen.

7.3.4 Het bedrag dat overeenkomt met de nieuwe digitale Giftcard is het resterende bedrag dat op de originele Giftcard aanwezig was als ‘het laatst bekende saldo’.

7.3.5 De nieuwe digitale Giftcard heeft de oorspronkelijke geldigheidsduur van de oude Giftcard.

7.3.6 Alle kosten moeten apart worden betaald en kunnen niet worden verrekend met het resterende saldo van de Giftcard.

7.3.7 Leverancier kan de regels omtrent verlengen te allen tijde wijzigen.

Artikel 7.4 Terugbetaling

7.4.1 Alle verzoeken om terugbetaling moeten rechtstreeks bij de Klantenservice worden ingediend.

7.4.2 Terugbetaling van de Giftcard is mogelijk binnen de geldigheidstermijn na betaling van administratiekosten en beheerskosten zoals hieronder beschreven.

Administratiekosten Beheerkosten
€ 10,- per Giftcard € 0,-

 

Deze kosten zullen worden toegepast op elk verzoek tot terugbetaling, behalve in het geval vermeld in artikel 6

7.4.3 Als de Giftcard 1 jaar of minder is verlopen, is terugbetaling mogelijk na betaling van administratiekosten en beheerskosten zoals hieronder beschreven.

Administratiekosten Beheerkosten
€ 0,- € 2,50 per kwartaal vanaf de verloopdatum

 

7.4.4 Als je Giftcard langer dan 1 jaar is verlopen, is terugbetaling mogelijk na betaling van administratiekosten en beheerskosten zoals hieronder beschreven.

Administratiekosten Beheerkosten
€ 10,- per Giftcard € 2,50 per kwartaal vanaf de verloopdatum

 

7.4.5 De kosten worden in mindering gebracht op het kaartsaldo. Als het saldo niet voldoende is, wordt het extra bedrag betaald stuur een betalingsverzoek door de Klantenservice.

Als het bedrag van de vergoedingen (administratiekosten en beheerkosten) gelijk is aan of hoger is dan het bedrag van de Giftcard, is restitutie niet mogelijk.

7.4.6 De administratiekosten (zoals vermeld in article 7.3 and 7.4) zijn bepaald aan de hand van de kosten die Leverancier maakt voor het verkopen, activeren, het Saldo aan te houden en de administratieve kosten die het omwisselen met zich meebrengen.

7.4.7 Hiervoor dient de kaart op kosten van de Bezitter aangetekend toegezonden te worden naar Leverancier onder vermelding van de volgende gegevens:

- Naam, Adres en Woonplaats.
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Ibannummer
- BIC-Code
- Tenaamstelling bankrekening

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om uitvoering te geven aan het verzoek het Saldo om te wisselen voor giraal geld. Na ontvangst door Leverancier, zal de kaart binnen 14 dagen aan de Bezitter worden uitbetaald op het door hem opgegeven bankrekeningnummer. De Bezitter is er verantwoordelijk voor dat Leverancier de Giftcard ontvangt en is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door Bezitter opgegeven gegevens. Indien de kaart niet aangetekend wordt verzonden, zal Reis Cadeau niet overgaan tot uitbetaling.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 8 Overmacht

8.1 Leverancier is niet tot nakoming van de overeenkomst met de Klant gehouden indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, of te wel een omstandigheid die niet is toe te rekenen aan Leverancier of waaraan Leverancier geen schuld heeft.

8.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 wordt mede verstaan stroomstoringen, technische storingen of tekortkomingen door derden.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 9 Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming door Leverancier in de nakoming van de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Leverancier en tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

9.2 Zodra door verzilvering van de Giftcard een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Bezitter en de Deelnemer, komt de overeenkomst met Leverancier tot een einde – bij gedeeltelijke verzilvering onder instandhouding van de overeenkomst ter zake de restantwaarde van de Giftcard – en kan Leverancier niet meer worden aangesproken. Indien de overeenkomst tussen de Bezitter en de Deelnemer niet naar behoren wordt nagekomen, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit.

9.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Giftcard. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een Giftcard die niet door haar is uitgegeven.

9.4 Indien Leverancier gehouden is schade te vergoeden, is de gehoudenheid tot schadevergoeding van Leverancier te allen tijde beperkt tot de waarde van de Giftcard in het onderhavige geval.

9.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade.

9.6 De beperkingen van aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Leverancier.

9.7 Leverancier spant zich in op de Website juiste informatie te verschaffen en voor de Website een veilige omgeving te creëren. Indien op de Website desalniettemin onjuistheden staan, waaronder mede begrepen onjuistheden in materiaal op de Website van derden waaronder de Deelnemer, kunnen aan die onjuistheid geen rechten worden ontleend en is Leverancier niet aansprakelijk voor schade als gevolg van die onjuistheden. Op de Website staan hyperlinks naar websites waar Leverancier niet de verantwoordelijkheid voor draagt. Het gebruik maken van die hyperlinks komt volledig voor rekening en risico van de Klant of de gebruiker van de hyperlink. Evenmin is Leverancier aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Website, bijvoorbeeld voor schade als gevolg van virussen op de Website of schade als gevolg van handelingen op de Website door derden, als bijvoorbeeld hackers.

9.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte verkopen van de Giftcard door individuen of derden die geen onderdeel uitmaken van de officiële verkoopkanalen op websites zoals, maar niet gelimiteerd tot Marktplaats.nl©, social media en fora. Het doorverkopen en aankopen van de Giftcard via Marktplaats.nl© en gelijksoortige websites alsmede fysiek geschiedt omwille van fraudepreventie zonder toestemming van de Leverancier en buiten de reguliere verkoop om. De Klant en/of Bezitter is zelf aansprakelijk voor mogelijke problemen die voortvloeien uit de gekochte Giftcard(s) via de genoemde en gelijksoortige websites met betrekking tot de geldigheid, validiteit en authenticiteit van de aangekochte Giftcard(s). De Klant en/of Bezitter dient de code zelf met zorgvuldigheid en discretie te behandelen. Leverancier keert nooit nieuwe codes uit wanneer deze openlijk door de Klant en/of de Bezitter worden gedeeld.

9.9 Het namaken van codes, alsmede het doorverkopen en gebruiken van gestolen codes is verboden en hier zal door getroffen Klant en/of Bezitter en de Leverancier aangifte van worden gedaan. Het fotograferen van inactieve kaarten in een winkel en het later gebruiken van deze code door de onrechtmatige eigenaar, is tevens verboden en hier zal aangifte van gedaan worden. Om fraude te voorkomen kan de Leverancier vragen om een aankoopbewijs om te verzekeren dat een aankoop van de Giftcard via een officieel verkoopkanaal verlopen is.

9.10 De aankoop van een Product buiten de Site van de Verkoper of het officiële distributienetwerk valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper en is op eigen risico.

Verkoper behoudt zich het recht voor deze Producten te deactiveren indien deze onder verdenking komen te staan en/of indien enig strafbaar feit wordt geconstateerd, zoals fraude, verzwijging van gestolen goederen, oplichting.

Deze deactivering kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding voor zijn koper of zijn begunstigde. Ook de klantaccounts die betrokken zijn bij vermoedelijke of bewezen overtredingen worden tijdelijk of definitief geblokkeerd.”

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 Alle informatie op de Website en de Giftcard behoort toe aan Leverancier dan wel aan haar gelieerde ondernemingen of de Deelnemers. Eventuele rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld (auteurs)rechten op geplaatste foto’s, logo’s, namen, of teksten, komen toe aan Leverancier, aan haar gelieerde ondernemingen of de Deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders kenbaar is gemaakt.

Terug naar de bovenkant van de pagina

11. Non-conformiteit

11.1. Non-conformiteit van het fysieke Product

11.1.1. Klachten door de Koper of de Begunstigde namens de Koper in geval van beschadigingen of andere gebreken aan het fysieke Product.
De Koper of de Begunstigde namens de Koper, afhankelijk van wie het Product in ontvangst neemt, dient klachten over het Product - zij het een fout in de levering, het niet in overeenstemming zijn van de Producten wat betreft hun aard of kwaliteit met de informatie die op de bestelbon staat of een andere klacht - binnen bekwame tijd nadat deze een gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij Leverancier in te dienen.

11.1.2 Wijze van indienen van klachten
Klachten kunnen als volgt bij Leverancier worden ingediend:
- telefonisch via telefoonnummer +31(0)235186191 (basistarief), openingtijden zijn te vinden onderaan het contactformulier;
- via het contactformulier op de website.

11.1.3 Remedies in geval van non-conformiteit
In geval er sprake is van non-conformiteit, kan tot aflevering van het ontbrekende of tot vervanging van het Product worden overgegaan of – wanneer dit onmogelijk mocht zijn of van Leverancier niet kan worden gevergd – tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, dan wel prijsvermindering. De in dit artikellid genoemde rechten zijn onverminderd alle andere rechten en vorderingen die de Koper of de Begunstigde namens de Koper op basis van de wet eventueel toekomen.

11.1.4. Klachten met betrekking tot het niet-leveren van het fysieke Product
Als levering niet wordt uitgevoerd binnen de genoemde termijn, dient Leverancier hierover zo snel als redelijkerwijs mogelijk te worden geïnformeerd, zodat zij deze klacht kan opvolgen en voor een oplossing kan zorgdragen.


11.2. Non-conformiteit van de elektronische versie van het Product

11.2.1 Klachten door de Koper of de Begunstigde namens de Koper in geval van gebreken aan de elektronische versie van het Product
De Koper of de Begunstigde namens de Koper, afhankelijk van wie de elektronische versie van het Product per e-mail heeft ontvangen, dient klachten over het Product - zij het over de aard van het elektronische ticket of een andere klacht - binnen bekwame tijd nadat deze een gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij Leverancier in te dienen.

11.2.2 Wijze van indienen van klachten
Klachten kunnen als volgt bij Leverancier worden ingediend:
- telefonisch via telefoonnummer +31(0)235186191 (basistarief), openingtijden zijn te vinden onderaan het contactformulier;
- via het contactformulier op de website.

11.2.3 Remedies in geval van non-conformiteit
In geval er sprake is van non-conformiteit, kan tot aflevering van het ontbrekende of tot vervanging van het Product worden overgegaan of – wanneer dit onmogelijk mocht zijn of van Leverancier niet kan worden gevergd – tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, dan wel prijsvermindering. De in dit artikellid genoemde rechten zijn onverminderd alle andere rechten en vorderingen die de Koper of de Begunstigde namens de Koper op basis van de wet eventueel toekomen.

Terug naar de bovenkant van de pagina

Artikel 12 Recht- en forumkeuze

12.1 Alle klachten moeten zo snel mogelijk bij de Klantenservice worden ingediend via het contactformulier dat te vinden is op de Site.

12.2 In geval van onenigheid tussen de Verkoper en de Koper/Begunstigde die niet in der minne kan worden geschikt, dient de partij die dit wenst eerst een ingebrekestelling te sturen naar de andere partij waarin zij haar grieven uiteenzet, alvorens het geschil voor te leggen aan een rechtbank.

12.3 Op de overeenkomst tussen de Klant en/of Bezitter en Leverancier is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Uitsluitend de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem is bevoegd van geschillen uit hoofde van de overeenkomst tussen de Klant en/of de Bezitter en Leverancier kennis te nemen, tenzij Leverancier afwijkt van deze forumkeuze en ervoor kiest het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank die bevoegd is op grond van de wettelijke bevoegdheidsregels.

Terug naar de bovenkant van de pagina